Meny

Rehabilitering

Vi arbetar i specialinriktade team med att kartlägga, planera och genomföra målinriktade behandlingsåtgärder samt att utvärdera resultaten. Utgångspunkten för bedömning och behandling är personens upplevelser av problem och svårigheter i sin vardag. Kartläggning sker via inskrivningssamtal, med stöd av olika bedömningsinstrument och undersökningar. Därefter utformas en rehabiliteringsplan med mål och delmål i samråd med personen. Fokus läggs på att öka tilltro till sin egen förmåga. Målen följs upp på teammöten och behandlingen anpassas efter behov. Utvärdering av uppsatta mål görs vid utskrivning och rapporteras vidare.

Arbetet sker i enlighet med International Classifikation of Functioning (ICF). Detta innebär en helhetssyn på individen och dennes omgivning. Målet är att personen ska bli så aktiv och självständig som möjligt utifrån sina förutsättningar i sin vardagsmiljö. Råd ges angående fortsatt aktivitet och eventuella ytterligare insatser. Slutrapport sänds till ansvarig läkare och till personen själv. I teamet ingår läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, undersköterskor, fritidspedagog, kurator, logoped och psykolog.

Kommande aktiviteter